Prosta Spółka Akcyjna Podstawowe

Informacje


Prosta Spółka Akcyjna Podstawowe obowiązki członków organów i przedmiotem artykułu o spólkach prostych akcyjnych jest ukazanie zalet i praktycznego zastosowania nowego typu spółki kapitałowej – Prostej Spółki Akcyjnej (PSA). Przepisy Kodeksu spółek handlowych poświęcone PSA wchodzą w życie w dniu 1.03.2020 r. Od tej daty możliwe stanie się tworzenie PSA. Prosta spółka akcyjna ma stanowić nowoczesny typ zamkniętej spółki kapitałowej, pozwalający na realizację celów trudnych do osiągnięcia przy wykorzystaniu istniejących przedtem w prawie polskim typów spółek handlowych. PSA stanowi alternatywę szczególnie na rzecz spółki z o.o. jako podstawowej formy prawnej prowadzenia działalności na średnią skalę poprzez zamknięty krąg inwestorów. Impulsem dla wprowadzenia PSA do polskiego systemu prawa ówczesny postulaty zgłaszane przez środowisko spółek sektora nowych technologii. PSA może być wykorzystana na rzecz realizacji dowolnych celów gospodarczych, w tym jako spółka start-up, wehikuł przedsięwzięć typu joint venture, spółka zależna czyli spółka dominująca w strukturach holdingowych, spółka SPV. Cel artykułu o spólkach prostych akcyjnych W ramach artykułu o spólkach prostych akcyjnych zostaną omówione praktyczne zalety PSA wobec dotychczasowych form prawnych spółek kapitałowych w trzech podstawowych wymiarach nowego ustroju majątkowego spółki: daje on znacznie większą niż dotychczas swobodę wnoszenia wkładów i dokonywania wypłat z majątku spółki na rzecz akcjonariuszy; nowego modelu upoważnień akcjonariuszy i akcji: pozwala on swobodnie konstruować przywileje akcyjne i indywidualne, zaś akcje są zdematerializowane i ujawniane w rejestrze wspólników dodatkowo nowych rozwiązań w obszarze ładu korporacyjnego: umożliwiają one powołanie w spółce rady dyrektorów, a zarówno zapewniają stabilne pełnienie funkcji poprzez zarządzających (nowe reguły obliczania kadencji i mandatu, wytyczna biznesowej oceny sytuacji i in.). Zostanie zarówno poruszone zagadnienie przekształceń z udziałem PSA, w szczególności wariant przekształcenia istniejących spółek kapitałowych w PSA. Dowiesz się : Na jakich zasadach wkładem do PSA mogą być praca i usługi? Jakie są zalety i specyfika akcji bez wartości nominalnej? Jak można zwracać akcjonariuszom PSA zainwestowany przez nich kapitał? Jak można ukształtować przywileje akcyjne i indywidualne w PSA? Jakie są zalety dematerializacji akcji PSA? Jak dochodzi do zbycia i zadłużenia akcji PSA? Jakie przedstawia się schludność korporacyjny w PSA? Jakie zalety ma utworzenie w PSA rady dyrektorów? Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów wśród akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? Jakie są zalety uproszczonej likwidacji PSA? Jak przekształcić istniejącą spółkę handlową w PSA? Prosta Spółka Akcyjna Możliwość wnoszenia pracy i usług jako wkładów do PSA. Swoboda wyceny wkładów wnoszonych do PSA. Swoboda ustalania relacji wśród wkładami a uprawnieniami członkowskimi. Zalety konstrukcji kapitału akcyjnego i akcji beznominałowych. Zasady dokonywania wypłat na rzecz wspólników PSA: test bilansowy i test wypłacalności. Reżim wypłaty dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy. Instrumenty ochrony wierzycieli PSA. Akcje i prawa wspólników PSA:. Swoboda kształtowania przywilejów akcyjnych i indywidualnych. Akcje uprzywilejowane w szczególności akcje założycielskie. Forma akcji: zalety dematerializacji akcji . Obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy. Rejestr akcji w technologii block-chain. Obrót akcjami: złagodzenie wymogów formalnych. Typowe klauzule umowne ograniczające zbywalność akcji. Elastyczność procesu emisji akcji:. Zwykła emisja akcji. Upoważnienie zarządu do emisji akcji. Warunkowa emisja akcji. Prostota procesów umarzania akcji i nabywania akcji własnych. Nowatorskie instrumenty rozstrzygania sporów wśród akcjonariuszami:. Powództwo o ustąpienie akcjonariusza ze spółki. Powództwo o wyłączenie akcjonariusza. Powództwo o rozwiązanie spółki. Ład korporacyjny PSA . Relacja pośród akcjonariuszami a zarządcami podporządkowanie zarządców ograniczeniom wynikającym z uchwał akcjonariuszy. Wspólne regulacje na rzecz modelu dualistycznego i monistycznego:. Podstawowe obowiązki członków organów. Zasady obliczania mandatu i kadencji. Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej obowiązek zachowania poufności. Wewnętrzna organizacja organu i podejmowania uchwał. Model dualistyczny w PSA:. Zarząd – kompetencje i zasady funkcjonowania. (Fakultatywna) rada nadzorcza – kompetencje i zasady funkcjonowania. Model monistyczny:. Rada dyrektorów – kompetencje i normy funkcjonowania. Zasada kolegialności i poselstwo kompetencji. Dyrektorzy wykonawczy i niewykonawczy. Komitety rady. Odpowiedzialność członków organów. Zasada biznesowej oceny sytuacji (business judgment rule). Walne zgromadzenie PSA:. Kompetencje walnego zgromadzenia. Zasady Jakie nowe instrumenty rozwiązywania konfliktów między akcjonariuszami wprowadzają przepisy o PSA? zwoływania i odbywania walnego zgromadzenia. Zasady głosowania i podejmowania uchwał. Zaskarżanie uchwał. Rozwiązanie likwidacja i przekształcenia PSA:. Prosta Spółka Akcyjna Rozwiązanie i likwidacja PSA. Prosta Spółka Akcyjna Procedura uproszczonej likwidacji PSA. Prosta Spółka Akcyjna Przekształcenie PSA

Komentarze: 2


noavatar.png
Maciej Nałęcz autor funkcji kadrowej pracodawcy 2020-05-04

Jesteś naprawdę dobrym webmasterem. Prędkość ładowania strony internetowej jest niesamowita. Czuję, że robisz jakąś niepowtarzalną sztuczkę. Ponadto, zawartość jest arcydziełem. wykonałeś wspaniałą pracę na ten temat!

noavatar.png
Świętopełk Ninomyśle 2020-05-04

Dziękuję za rozsądną krytykę. Ja i mój sąsiad właśnie przygotowywali się trochę do zbadania tego. Dostaliśmy chwycić książkę z naszej lokalnej biblioteki, ale myślę, że dowiedziałem się bardziej jasne z tego postu. Cieszę się, że takie wspaniałe informacje są udostępniane swobodnie.